Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Problematikou odstraňování architektonických beriér se zabývá oddělení Bariér Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).
Kolega Mikuláš K. se zeptal jeho vedoucího Mgr. Dudra na tři otázky:

1. Jaké aktuální otázky řeší oddělení Bariér?

"Metodické centrum odstraňování bariér SONS má při malém personálním obsazení zhruba tento záběr.
Pokud jde o legislativní iniciativy, tak v současnosti:

  • Sledujeme vývoj novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Usilujeme o to, aby nedošlo ke změně návrhu jeho novely ve věci zákazu provozu vozítek segway na chodnících.
  • Usilujeme ruku v ruce s Evropskou unií nevidomých, aby chystané nařízení EU zohledňovalo co nejvíce potřeby zrakově znevýhodněných, pokud jde o provoz „tichých“ vozidel (elektroautomobilů, hybridních a dalších vozidel).
  • Snažíme se (bohužel zatím s malým úspěchem) , aby ministerstvo  dopravy důsledně dbalo na to, aby technické předpisy, týkající se projektování cyklistických stezek,  přechodů pro chodce aj., respektovaly obecná ustanovení vyšších právních předpisů, týkajících se bezbariérového užívání staveb.
  • Se Správou železniční dopravní cesty se snažíme zdokonalit vnitřní předpisy, týkající se bezbariérových úprav nástupišť železničních stanic a zastávek. Zatím někdy dochází k tomu, že platné předpisy se dodrží a při tom se nedosáhne uživatelského efektu.

V oblasti realizovaných staveb se snažíme upozorňovat na stále vznikající chyby, zvlášť pokud jde o hmatové úpravy pochozích ploch. To se (bohužel nedostatečně) děje upozorňovánní na konkrétní špatně realizované stavby, tak i tlakem na ČKAIT (komora projektantů), na krajské úřady (kontrola úrovně činnosti stavebních úřadů obecných i speciálních) i tlakem na místní úřady. Všechno přímo, nebo prostřednictvím místních složek SONS."


2. Jak je naplňována koncepce bezbariérovosti v hlvního města Prahy?

"Na tvorbě koncepce bezbariérové Prahy do r. 2025 se člen příslušné komise rady HMP za SONS podílel jak formulací příslušné části uvádějícího textu, tak hlavně náměty pro postupné odstraňování bariér v pražské dopravě z hlediska potřeb zrakově znevýhodněných osob.Za rok 2014 je konkrétním výsledkem, že se již začalo s úpravami orientačního systému v metru s cílem dosáhnout jeho jednotnosti a úplnosti. Pokud jde o povrchovou dopravu, důsledně dbáme nato, aby veškeré úpravy zastávek tramvají a městských autobusů a úpravy chodníků a přechodů byly bezbariérové i pro nás – to se dřív nestávalo – viz výše. Pokračovat se bude v dalších letech. Postrádáme dostatek upozornění na stávající závady v bezbariérové přístupnosti pražské dopravy od slepecké veřejnosti. Koncepce je formulována v tomto smyslu dostatečně pružně a pražský magistrát zatím na dodatečné úpravy dává k dispozici finanční prostředky."


3. Co děláte pro řešení bezbariérovosti na železnici?

"SŽDC našim potřebám vychází dost vstříc. O zpřesňování jejich interních stavebních předpisů jsem se již zmínil – jejich nedokonalou formulací došlo na několika nádražích k poněkud “malé čitelnosti“ hmatových úprav na rekonstruovaných nástupištích. Do budoucna je to tedy v pořádku, jestli dojde k opravě těch méně dokonalých nám zatím není známo. Jinak doufám, že systém hmatových i akustických orientačních úprav je dostatečně mezi uživateli znám. Začínají  se šířit i opatření informační – „mluvící“ elektronické informační stojany EZOP a „mluvící“ závěsné informační tabule na nástupištích nádraží …
Obecně lze říct, že probíhající strukturální organizační změny mezi ČD a SŽDC a stávající obecné i vnitřní stavební předpisy zajišťují, že rekonstruovaná (popřípadě i nová) železniční nádraží budou z hlediska našich potřeb dobře dostupná.
 
Pokud jde o České dráhy, tak jde hlavně o – doufám, že uživatelům také dobře známá  - organizační opatření: Průvodčí a vůbec veškerý personál přicházející do styku s cestujícími je systematicky poučen o elementárních pravidlech kontaktu se zrakově znevýhodněnými cestujícími; držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P si může běžnou jízdenku koupit u průvodčího; asistenci (doprovod v areálu nádraží) si může zrakově znevýhodněný cestující objednat podobně, jako vozíčkáři. Pokud jde o technické záležitosti, tak mnoho souprav zajišťujících regionální dopravu je vybaveno otvíráním určených dveří povelem č. 4 naší slepecké vysílačky. Ty dveře si pak povelem č. 1 můžeme najít – na to už asi pravidelně cestující přišli. (Souprav pro dálkovou dopravu se to netýká.)"


Mgr. Viktor Dudr
Metodické centrum odstraňování bariér
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 442  
mobil 777 722 783  
fax: 221 462 461
email: dudr@sons.cz
www.sons.cz/bariery

(čtvrtá otázka se týkala toho, jaké bezbariérové a orientační prvky pro zrakoě posižené budou na novém úseku trasy metra A a odpověď Mgr. Dudra je uvedena v rubrice Pražská integrovanmá doprava.
Děkuji oběma pánům za příspěvek - otázky i odpovědi.

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one